Các đại hiệp thân mến, 

Nhằm tạo sự cân bằng cũng như đa dạng về tính chiến thuật của trò chơi, trong lần update tới đây Muội sẽ tiến hành cập nhật điều chỉnh một số kỹ năng của võ hiệp, cũng như một số hệ thống duyên. 


 

I. Tăng số số kỹ năng của các võ hiệp 

Kiều Phong

1 - 5 Sao

 • Cấp 1: Công toàn địch 80% công, giảm 10% công toàn địch, giảm 10% bạo toàn địch trong 2 hiệp
 • Cấp 2: Công toàn địch 90% công, giảm 15% công toàn địch, giảm 15% bạo toàn địch trong 2 hiệp
 • Cấp 3: Công toàn địch 100% công, giảm 20% công toàn địch, giảm 20% bạo toàn địch trong 2 hiệp
 • Cấp 4: Công toàn địch 110% công, giảm 25% công toàn địch, giảm 25% bạo toàn địch trong 2 hiệp

6 sao trở lên

 • Cấp 1: Công toàn địch 80% công, giảm 10% công toàn địch, giảm 15% bạo toàn địch trong 2 hiệp
 • Cấp 2: Công toàn địch 95% công, giảm 15% công toàn địch, giảm 20% bạo toàn địch trong 2 hiệp
 • Cấp 3: Công toàn địch 110% công, giảm 20% công toàn địch, giảm 25% bạo toàn địch trong 2 hiệp
 • Cấp 4: Công toàn địch 125% công, giảm 35% công toàn địch, giảm 35% bạo toàn địch trong 2 hiệp

 

Triển Chiêu

1- 5 Sao

 • Cấp 1: Hiệp 1 công toàn địch 80% công, tăng 15% bạo và 28% bạo sát cho toàn đội.
 • Cấp 2: Hiệp 1 công toàn địch 90% công, tăng 20% bạo và 30% bạo sát cho toàn đội.
 • Cấp 3: Hiệp 1 công toàn địch 100% công, tăng 25% bạo và 35% bạo sát cho toàn đội.
 • Cấp 4: Hiệp 1 công toàn địch 125% công, tăng 30% bạo và 40% bạo sát cho toàn đội.

6 Sao trở lên

 • Cấp 1: Hiệp 1 công toàn địch 120% công, tăng 15% bạo và 15% bạo sát cho toàn đội.
 • Cấp 2: Hiệp 1 công toàn địch 130% công, tăng 20% bạo và 20% bạo sát cho toàn đội.
 • Cấp 3: Hiệp 1 công toàn địch 140% công, tăng 25% bạo và 25% bạo sát cho toàn đội.
 • Cấp 4: Hiệp 1 công toàn địch 150% công, tăng 35% bạo và 30% bạo sát cho toàn đội.

 

Hà Túc Đạo

1- 5 Sao

 • Cấp 1: Công toàn địch 70% công, giảm 19% bạo toàn địch, 15% chuẩn toàn địch trong 2 hiệp
 • Cấp 2: Công toàn địch 80% công, giảm 21% bạo toàn địch, 20% chuẩn toàn địch trong 2 hiệp
 • Cấp 3: Công toàn địch 90% công, giảm 23% công toàn địch, 25% chuẩn toàn địch trong 2 hiệp
 • Cấp 4: Công toàn địch 100% công, giảm 25% công toàn địch, 30% chuẩn toàn địch trong 2 hiệp

6 Sao trở lên

 • Cấp 1: Công toàn địch 85% công, giảm 35% bạo toàn địch, 25% chuẩn toàn địch trong 2 hiệp
 • Cấp 2: Công toàn địch 95% công, giảm 35% bạo toàn địch, 30% chuẩn toàn địch trong 2 hiệp
 • Cấp 3: Công toàn địch 105% công, giảm 35% công toàn địch, 35% chuẩn toàn địch trong 2 hiệp
 • Cấp 4: Công toàn địch 115% công, giảm 35% công toàn địch, 40% chuẩn toàn địch trong 2 hiệp

 

Triết Biệt

1- 5 Sao

 • Cấp 1: Công toàn địch 100% công, tăng 20% chuẩn toàn đội và 15% công cho bản thân
 • Cấp 2: Công toàn địch 110% công, tăng 22% chuẩn toàn đội và 20% công cho bản thân
 • Cấp 3: Công toàn địch 120% công, tăng 25% chuẩn toàn đội và 25% công cho bản thân
 • Cấp 4: Công toàn địch 130% công, tăng 35% chuẩn toàn đội và 30% công cho bản thân

6 Sao trở lên

 • Cấp 1: Công toàn địch 110% công, tăng 20% chuẩn toàn đội và 20% công cho bản thân
 • Cấp 2: Công toàn địch 130% công, tăng 25% chuẩn toàn đội và 25% công cho bản thân
 • Cấp 3: Công toàn địch 150% công, tăng 30% chuẩn toàn đội và 30% công cho bản thân
 • Cấp 4: Công toàn địch 170% công, tăng 35% chuẩn toàn đội và 35% công cho bản thân

 

II. Thay đổi kỹ năng của các võ hiệp

Yến Nam Thiên

1- 5 Sao

 • Cấp 1: Tấn công ngẫu nhiêu 1 mục tiêu 100% công, chắc chắn bạo kích và tăng 3% tốc toàn đội trong 2 hiệp
 • Cấp 2: Tấn công ngẫu nhiêu 1 mục tiêu 125% công, chắc chắn bạo kích và tăng 5% tốc toàn đội trong 2 hiệp
 • Cấp 3: Tấn công ngẫu nhiêu 1 mục tiêu 150% công, chắc chắn bạo kích và tăng 7% tốc toàn đội trong 2 hiệp
 • Cấp 4: Tấn công ngẫu nhiêu 1 mục tiêu 175% công, chắc chắn bạo kích và tăng 10% tốc toàn đội trong 2 hiệp

6 Sao trở lên

 • Cấp 1: Tấn công ngẫu nhiêu 3 mục tiêu 100% công, chắc chắn bạo kích và tăng 3% tốc toàn đội trong 2 hiệp
 • Cấp 2: Tấn công ngẫu nhiêu 3 mục tiêu 125% công, chắc chắn bạo kích và tăng 5% tốc toàn đội trong 2 hiệp
 • Cấp 3: Tấn công ngẫu nhiêu 3 mục tiêu 150% công, chắc chắn bạo kích và tăng 10% tốc toàn đội trong 2 hiệp
 • Cấp 4: Tấn công ngẫu nhiêu 3 mục tiêu 175% công, chắc chắn bạo kích và tăng 15% tốc toàn đội trong 2 hiệp

 

Yến Thập Tam

1- 5 Sao

 • Cấp 1: Hiệp 1, tấn công mục tiêu ngẫu nhiên 2 mục tiêu 170% công, tăng công kích bản thân 15% trong 2 hiệp và giảm công toàn địch 20% trong 2 hiệp
 • Cấp 2: Hiệp 1, tấn công mục tiêu ngẫu nhiên 2 mục tiêu 180% công, tăng công kích bản thân 20% trong 2 hiệp và giảm công toàn địch 25% trong 2 hiệp
 • Cấp 3: Hiệp 1, tấn công mục tiêu ngẫu nhiên 2 mục tiêu 190% công, tăng công kích bản thân 25% trong 2 hiệp và giảm công toàn địch 30% trong 2 hiệp
 • Cấp 4: Hiệp 1, tấn công mục tiêu ngẫu nhiên 2 mục tiêu 200% công, tăng công kích bản thân 30% trong 2 hiệp và giảm công toàn địch 35% trong 2 hiệp

6 Sao trở lên

 • Cấp 1: Hiệp 1, tấn công mục tiêu ngẫu nhiên 2 mục tiêu 200% công, tăng công kích bản thân 15% trong 2 hiệp và giảm công toàn địch 20% trong 2 hiệp
 • Cấp 2: Hiệp 1, tấn công mục tiêu ngẫu nhiên 2 mục tiêu 225% công, tăng công kích bản thân 20% trong 2 hiệp và giảm công toàn địch 30% trong 2 hiệp
 • Cấp 3: Hiệp 1, tấn công mục tiêu ngẫu nhiên 2 mục tiêu 250% công, tăng công kích bản thân 25% trong 2 hiệp và giảm công toàn địch 40% trong 2 hiệp
 • Cấp 4: Hiệp 1, tấn công mục tiêu ngẫu nhiên 2 mục tiêu 275% công, tăng công kích bản thân 30% trong 2 hiệp và giảm công toàn địch 50% trong 2 hiệp

 

Diệp Cô Thành

1- 5 Sao

 • Cấp 1: Hiệp 1, công toàn địch 80% công, tăng 10% bạo sát toàn đội & giảm 15% HP toàn địch 2 hiệp
 • Cấp 2: Hiệp 1, công toàn địch 90% công, tăng 15% bạo sát toàn đội & giảm 20% HP toàn địch 2 hiệp
 • Cấp 3: Hiệp 1, công toàn địch 100% công, tăng 20% bạo sát toàn đội & giảm 25% HP toàn địch 2 hiệp
 • Cấp 4: Hiệp 1, công toàn địch 110% công, tăng 30% bạo sát toàn đội & giảm 30% HP toàn địch 2 hiệp

6 Sao trở lên

 • Cấp 1: Hiệp 1, công toàn địch 130% công, tăng 10% bạo sát toàn đội & giảm 15% HP toàn địch 2 hiệp
 • Cấp 2: Hiệp 1, công toàn địch 140% công, tăng 20% bạo sát toàn đội & giảm 20% HP toàn địch 2 hiệp
 • Cấp 3: Hiệp 1, công toàn địch 150% công, tăng 30% bạo sát toàn đội & giảm 25% HP toàn địch 2 hiệp
 • Cấp 4: Hiệp 1, công toàn địch 160% công, tăng 45% bạo sát toàn đội & giảm 35% HP toàn địch 2 hiệp

 

Tạ Hiểu Phong

1- 5 Sao

 • Cấp 1: Công 1 mục tiêu chỉ địch 75% công, giảm tốc toàn địch 5% trong 2 hiệp và giảm 5 nộ ngẫu nhiên 1 địch. 
 • Cấp 2: Công 1 mục tiêu chỉ địch 100% công, giảm tốc toàn địch 10% trong 2 hiệp và giảm 5 nộ ngẫu nhiên 1 địch. 
 • Cấp 3: Công 1 mục tiêu chỉ địch 125% công, giảm tốc toàn địch 15% trong 2 hiệp và giảm 5 nộ ngẫu nhiên 1 địch. 
 • Cấp 4: Công 1 mục tiêu chỉ địch 150% công, giảm tốc toàn địch 20% trong 2 hiệp và giảm 5 nộ ngẫu nhiên 1 địch. 

6 Sao trở lên

 • Cấp 1: Công 3 mục tiêu ngẫu nhiên 130% công, giảm tốc toàn địch 10% trong 2 hiệp và giảm 5 nộ ngẫu nhiên 2 địch. 
 • Cấp 2: Công 3 mục tiêu ngẫu nhiên 140% công, giảm tốc toàn địch 15% trong 2 hiệp và giảm 5 nộ ngẫu nhiên 2 địch. 
 • Cấp 3: Công 3 mục tiêu ngẫu nhiên 150% công, giảm tốc toàn địch 20% trong 2 hiệp và giảm 5 nộ ngẫu nhiên 2 địch. 
 • Cấp 4: Công 3 mục tiêu ngẫu nhiên 160% công, giảm tốc toàn địch 25% trong 2 hiệp và giảm 5 nộ ngẫu nhiên 2 địch. 

 


III. Điều chỉnh sức mạnh 6 bộ Duyên

*Duyên Tuyệt Ác

- Đông Phương Cô Nương: Bạo + 25%, Bạo Sát + 60%

- Ngao Bái: Bạo + 25%, Bạo Sát + 60%

- Kim Luân: Tỉ lệ Công + 200%, Bạo Sát + 30%

***Điều kiện: Đông Phương Cô Nương Kim Luân Pháp Vương Ngao Bái Đinh Xuân Thu Đoàn Diên Khánh

*Duyên Song Kiêu 

 - Tiểu Ngư Nhi: Tỉ lệ Tốc + 15%, Tỉ lệ Né + 50%

- Hoa Vô Khuyết: Tỉ lệ Tốc + 15%, Tỉ lệ Né + 50%

- Yêu Nguyệt: Tỉ lệ Tốc + 15%, Tỉ lệ Né + 50%

- Yến Nam Thiên: Tỉ lệ Tốc + 15%, Tỉ lệ Né + 50%

***Điều kiện: Yến Nam Thiên Tiểu Ngư Nhi Hoa Vô Khuyết Yêu Nguyệt Cung Chủ

 

 *Duyên Tông Sư

- Phong Thanh Dương: Công +500%,  HP + 300%

- Độc Cô Cầu Bại: Công +500%,  HP + 300%

- Trương Tam Phong: Công +500%,  HP + 300%

- Vô Danh Tăng: Công +500%,  HP + 300%

***Điều kiện: Vô Danh Tăng Độc Cô Cầu Bại Phong Thanh Dương Trương Tam Phong

 

*Duyên Du Đãng

- Tô Khất Nhi: Tỉ lệ HP + 300%, Tỉ lệ Thủ + 150%

***Điều kiện: Tô Khất Nhi Hà Túc Đạo Phong Thanh Dương

 

*Duyên Bất Giải Duyên

- Triết Biệt: Tỉ lệ Công +300%, Tỉ lệ HP +150%

- Hoàng Thường:  Tỉ lệ Công +300%, Tỉ lệ HP +150%

***Điều kiện: Hoàng Thường Tô Khất Nhi Triết Biệt

 

*Duyên Kỳ Thánh

- Hà Túc Đạo: Tỉ lệ Công +150%, Bạo +30%

***Điều kiện: Hà Túc Đạo Vô Nhai Tử Đoàn Diên Khánh

 


IV. Bổ sung 2 bộ duyên mới cho 2 võ hiệp sau 

*Võ Hiệp Tống Địch Thanh 
- Duyên: Kiếm Nhân
- Kích Duyên: Tống Địch Thanh - Phong Thanh Dương - Độc Cô Cầu Bại - Dương Quá
- Sức Mạnh: Bạo Sát + 40%, Tỉ lệ Công +150%

*Võ Hiệp Trương Tâm Phong
- Duyên: Tiền Nhân
- Kích Duyên: Trương Tam Phong - Vô Nhai Tử Vương - Trùng Dương - Vô Danh Tăng
- Sức Mạnh: Phá + 5000, Tốc +10%